Udhëzime për autorin

Pjesëmarrja

Në konferencë mund të paraqesin punimet e tyre në përputhje me tematikën përkatëse stafi akademik i Universitetit të Tiranës, i Institucioneve Partnere të tij dhe studentët e shkollave të doktoraturës. Të gjitha punimet duhet të pasqyrojnë arritje dhe rezultate të pabotuara më parë.

  • Çdo autor mund të paraqesë deri në 2 punime, nga të cilat vetëm te njëri autor i parë.
  • Përzgjedhja e punimeve do të bëhet nga organizatorët e konferencës.
  • Punimet e konferencës do të botohen në dy numra specialë të Buletinit të Shkencave të Natyrës:
    • Dorëzimi në redaksi i punimeve të plota për botim në numrat speciale të Buletinit Shkencor të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, mund të bëhet nga 19 Nëntor - 15 Dhjetor 2017.  Dërgoni punimin tuaj me email në adresën buletini@fshn.edu.al me subjekt: KSNTEK2017.   Për më tepër lexoni ketu...


Regjistrimi dhe dorëzimi i abstrakteve


Autorët ftohen të ngarkojnë abstraktet deri në datën 15 Shtator 2017. 22 Shtator 2017

Abstrakti duhet dorëzuar në dy variante, shqip dhe anglisht. 

Të dy abstraktet duhet të jenë të përfshirë në një dokument të vetëm word.

Modelin e abstraktit (rigorozisht vetëm 1 faqe) mund ta shkarkoni ketu.


Abstraktet që nuk respektojnë rregullat e mësipërme nuk do të pranohen.


Regjistrimi

KSNTEK 2017 financohet nga fondet e Universitetit të Tiranës. Regjistrimi në konferencë është pa pagesë. Çdo autor i parë pjesëmarrës do të marrë në ditën e konferencës programin e konferencës dhe librin e abstrakteve.

Ju lutem regjistrojuni në linkun këtu.