Tematikat

Në konferencë mund të paraqesin punimet e tyre në përputhje me tematikat e  mëposhtme  stafi akademik i Universitetit të Tiranës, i Institucioneve Partnere të tij dhe studentët e shkollave të doktoraturës.

·       Biologji e ruajtjes dhe biodiversiteti

·       Teknologji dhe mikrobiologji ushqimore, shkencat e të ushqyerit

·       Akuakultura

·      Teknologji industriale dhe teknologjite e trajtimit te mbetjeve

·       Inxhinieria e proceseve industriale dhe mjedisore

·       Stresi mjedisor, vlerësimi i ndikimit në gjallesa

·       Modifikimi gjenetik, aplikimet dhe diagnostika

·       Biologji molekulare dhe shkenca biomjekësore

·       Fizike teorike dhe llogaritëse

·       Biofizikë dhe fizikë mjekësore

·       Strukturë materialesh   

·       Aplikime të analizës kimike në kontrollin dhe parandalimin e ndotjeve  në mjedis dhe në produktet ushqimore

·      
Elektrokimia,   proceset e korrozionit, sensorët dhe biosensorët

·       Kimia fizike dhe dukuritë sipërfaqësore

·       Shkencat e edukimit

·       Algjebër dhe gjeometri

·       Analizë funksionale, ekuacione diferenciale

·       Probabilitet dhe statistikë

·       Analizë numerike dhe optimizim

·       Sistemet inteligjente dhe teknologjitë e reja; qeverisja elektronike

·       Sistemet dhe aplikimet E-Health

·        Sistemet dhe aplikimet  E-Commerce dhe E-Business

·       Aplikimi i Informatikës në shkencat e  natyrës