Institucionet dhe organizatat partnere

Ministria e Mjedisit

Akademia e Shkencave

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë,  ISUV

Universiteti i Mjekësise, Departamenti i Farmacisë

Universiteti i Vlorës, Fakulteti i Shkencave Teknike

Instituti i Shëndetit Publik,  ISHP

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, UBT

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Universiteti i Prishtinës

Qendra e Resurseve Gjenetike, UBT

Qendra e Studimeve Albanologjike

Fabrika e Çimentos Fushë-Krujë

Fabrika e Përpunimit të Naftës Bankers Petroleum

Fabrika e prodhimit te birrës "Stefani & Co"

Shoqata e Fizikës e Shqipërisë

Universiteti Politeknik i Tiranës

Instituti i Fizikës Berthamore të zbatuar